ALAM MO BA NA ANG may ari ng mga ari-arian sa California ay maaring iwasan ang bagong tasa para sa pangkaraniwang halaga kung ang ari-arian ay ililipat galing sa magulang, anak ,o lolo o lola? Maari lang tingnan sa ibaba ang karagdagang impormasyon.

Fact Sheet: 

https://www.sfassessor.org/sites/default/files/documents/ARS_Factsheet_Prop58_193_Filipino_0.pdf

Mga Bagay Na Dapat Malaman Sa Paglipat Ng Ari-Arian: 

https://www.sfassessor.org/sites/default/files/documents/ARS_factsheet_PropertyTransfer_Filipino.pdf

Pagkalibre ng May-ari ng Bahay: 

https://www.sfassessor.org/sites/default/files/documents/ARS_factsheet_Homeowners%20Exemption_Filipino.pdf


Download Notice

Last updated: 12/12/20